گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

Library

کتاب های موجود در کتابخانه انستیتوت علوم صحی عاطفی

شماره نام کتاب تعداد
۱

اصول بیهوشی در جراحی مغز واعصاب

۱
۲ بیهوشی انتخاب اول ۱
۳ بیهوشی میلر ۱
۴ بیهوشی وبلوکهای عصبی در جراحی های ارتوپیدی ۱
۵ بیهوشی ومراقبت های ویژه ۱
۶ پرستاری  بیهوشی داروها ۱
۷ تهوع و استفرغ بعد از بیهوشی اعمل و جراحی ۱
۸ دارو شناسی بیهوشی میلر ۱
۹ دستنامه بیهوشی بالینی ۱
۱۰ رهنمای کاربردی بیهوشی ۱
۱۱ کتاب انستیزی ۱
۱۲ مشکلات حین بیهوشی ۱
۱۳ مقدمه ای بر بیهوشی ۱
۱۴ چکیده چشم پزشکی ووگان ۲
۱۵ کلیات چشم پزشکی ۳
۱۶ مبانی چشم پزشکی ۲
۱۷ ارتوز وپروتزدر ارتوپدی ۱
۱۸ اصول پرتو نگاری قفسه  سینه فلیون ۱
۱۹ اصول تصویر برداری تشخیص ۱
۲۰ اصول وتکنیکهای رادیولوژی فک ودندان ۱
۲۱ الکترودیوگرافی سریری ۱
۲۲ آسانه رادیو تراپی ۱
۲۳ آنژیو گرافی  سه بعدی ۱
۲۴ پرتونگار شکم ۱
۲۵ تخنیک رادیوگرافی عظام ۱
۲۶ تفسیر ساده رادیوگرافی سینه ۱
۲۷ تفسیرآسان پرتو نگاری قفسه سینه ۱
۲۸ رادیو لوژی  دستگاه ادارای ۱
۲۹ رادیولوژی دهان ۱
۳۰ رادیولوژی ورادیوتراپی ۱
۳۱ فیزیک رادیو لوژی  تشخیص کریستن  سن ۱
۳۲ مراقبت از بیماران ۱
۳۳ معاینه بالینی عضلات کف لگن ۱
۳۴ اخلاق اسلامی ۱
۳۵ اساسات کامپیوتر ۱
۳۶ اصول اخلاق در جراحی وروشها جراحی بی خطر ۱
۳۷ اصول تغذیه دردوران های مختلف زنده گی ۱
۳۸ اصول روشهای اپیدمیولوی جمیعت شناسی ۱
۳۹ اصول طب داخلی هاریسون۲۰۰۵ ۶
۴۰ اصول طب داخلی هاریسون بیماریها کبد ومجاری صفراوی ۹
۴۱ اصول طب هاریسون ۴
۴۲ اصول طب هاریسون بیماریهای عفونی جلد دوم ۱
۴۳ اصول طب هاریسون مقدمه برپزشکی بالینی ۱
۴۴ اطلس التراساوند تشخیص بطن  وحوصله ۱
۴۵ المو جزفی الطب ۱
۴۶ امراض سیستم های مختلفه و مراقبت آن ۱
۴۷ اناتومی بالینی تنه جلد۱ ۳
۴۸ اناتومی اندام ۲
۴۹ اناتومی سر گردن ۴
۵۰ اناتومی سیستمیک  اسنل جلد ۱-۲ ۵
۵۱ اندوکرنیولوژی وروماتولوژی ۱
۵۲ انگلسی پزشکی ۱
۵۳ انگلسی فارسی دورلند€ ۱
۵۴ ایمنسازی بالینی در طب پیشگیری ۱
۵۵ آشنایی باروش هایتشخیص ودرمانگری ۱
۵۶ آناتومی لگن و پلویس ۱
۵۷ آناتومی بالینی مور ۱
۵۸ آناتومی گری برای دانشجویان ۱
۵۹ آناتومی مور ۱
۶۰ آناتومی وفیزیولوژجلد۱-۲ ۶
۶۱ آوا شناسی وواج شناسی  زبان انگلسی ۱
۶۲ بیماریها  مزمن وغیره واگیر وبیماریها واگیر شایع ۱
۶۳ بیماریها سیل ۱
۶۴ پتالوژی ۳
۶۵ پیدازادان انحصاری ایران ۱
۶۶ تاریخ وتمدن اسلان ۱
۶۷ تشریح برای دانشجویان مامایی جلد۱-۲ ۲
۶۸ تفسیر ابن کثیر ۱
۶۹ تفسیر سه جز آخر قرآن کریم ۱
۷۰ تمرین درمان درآب ۱
۷۱ تنظیم خواهران مسلمان در افغانستان پوهنتون امهات المومنین ۱
۷۲ تنفس وتبادله گازات ۱
۷۳ توان بخشی ودرمان شکستگی ها ۱
۷۴ ثقافت اسلامی ۱
۷۵ چالش هاوراهکارهامحیط زیست ولایت هرات ۱
۷۶ چکیده ایمولوژی ۳
۷۷ درسنامه هوشبری ۱
۷۸ درس نامه طب اورژانس ۱
۷۹ دستنامه  کلنیکی درد ۱
۸۰ دستیار اول ۱۶
۸۱ دفترچه راهنمای نرم افزار ۱
۸۲ راهکارهای پروش عملی ۱
۸۳ رهبری ومدیریت ویژه پرسونل صحی ۳
۸۴ رهنمای تشخیص تفریحی در ۱
۸۵ رهنمای جبیبی تست های تشخیص آزمایشگاهی ۱
۸۶ روش تحقیق درعلوم پزشکی وبهداشت ۱
۸۷ ریلاکس تراپی ۱
۸۸ زرین نامه ۱
۸۹ ژنتیک برای پیداپزشکان ۱
۹۰ ژنیتیک پزشکی ۸
۹۱ ژنیکولوژی در مطب ۱
۹۲ سیما گوشگری ۱
۹۳ شیمی عمومی ۱
۹۴ طب داخلی ویژه بیماران بستری ۱
۹۵ طب سرپایی ۱
۹۶ طب الرضا ۲
۹۷ فرهنگ پرستاری پیتر کالین ۱
۹۸ فرهنگ اطلس ۵
۹۹ فرهنگ بزرگ انگلسی فارسی ۱
۱۰۰ فرهنگ پزشکی ۱-۲ ۲
۱۰۱ فرهنگ پزشکی دورلند ۱
۱۰۲ فرهنگ جامع پزشکی انگلسی فارسی ۱
۱۰۳ فرهنگ معاصر فارسی انگلسی انگلسی فارسی ۱
۱۰۴ فیزتراپی درصایعات شایع عضلات اسکلتی ۱
۱۰۵ فیزیولوژی برن ولوی ۱
۱۰۶ فیزیولوژی پزشکی گانونگ ۱
۱۰۷ کاربرد بالینی ارتو وپروتز ۱
۱۰۸ کلیات خدمات بهداشتی ۱
۱۰۹ کیمیاپاتولوژی  پایه رابیتز اختصاصی ۵
۱۱۰ کیمای نورولوژی بالینی  امینف ۱
۱۱۱ کیمیا رادیولوژی تشخیص آرمترانگ گوش وبینی ۱
۱۱۲ کیمیای شکستگی هاوارتوپیدی آدامز ۳۹
۱۱۳ مبانی فزیک پزشکی ۲
۱۱۴ مطالعات در موردی ایموتولوژی بالینی ۱
۱۱۵ مطالعات موردی درایمولوژ بالینی ۲۲
۱۱۶ مقدمات فیزیک پزشکی ۱
۱۱۷ میراث دراسلام ۱
۱۱۸ میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۳
۱۱۹ میکروبیولوژی مواد غذایی ۳
۱۲۰ نسیم مهر ۱
۱۲۱ نظام اخلاق اسلام ۱
۱۲۲ نظام سلامت دراسلام ۱
۱۲۳ اصول طب داخلی هاریسون ۱۱جلده ۱۱
۱۲۴ مبانی طب داخلی سیسل بیماری های غدد و متابولیسم ۱
۱۲۵ ناباروری در مردان ۱
۱۲۶ بیماری های عفونی باکتریال ۱
۱۲۷ بیماری های انکولوژی ۱
۱۲۸ بیماری های روماتولوژی ۱
۱۲۹ بیماری های  غدد و متابولیسم ۱
۱۳۰ بیماری های کبد وپانکراس ۱
۱۳۱ بیماری های ریه و مراقبت های ویژه ۱
۱۳۲ بیماری های گوارش ۱
۱۳۳ بیماری های هماتولوژی ۱
۱۳۴ بیماری های عفونی ویروسی ۱
۱۳۵ بیماری های قلب و عروق ۱
۱۳۶ بیماری های کلیه و مجاری ادراری ۱
۱۳۷ آسیب شناسی پایه عمومی ۴
۱۳۸ آسیب شناسی پایه اختصاصی ۳
۱۳۹ امراض داخله اندوکرونولوژی ۱
۱۴۰ روش های نوین آزمایشگاهی در توکسیکولوژی ۱
۱۴۱ اناتومی فزیولوژی ۱
۱۴۲ آنژیو گرافی ۱
۱۴۳ اصول محافظت و مدیریت در لابراتوار ۱
۱۴۴ پیشگیری و کنترول عفونت های بیمارستانی ۱
۱۴۵ حقوق تجارت ۱
۱۴۶ بیماری های دستگاه گوارش کبد و مجاری صفراوی ۲۴
۱۴۷ Drugs Classifications in pharmacology ۲
۱۴۸ Pharma Guide ۲
۱۴۹ Problem-Oriented Pediatric Diagnosis2001 ۱۱
۱۵۰ احصائیه و احتمالات ۱
۱۵۱ اخلاق در دارو سازی ۴
۱۵۲ اداره تنظیم ادویه ۱
۱۵۳ اداره و منجمنت دوائی ۴
۱۵۴ استفاده معقول ادویه ۱
۱۵۵ بیوفارمسی وکینتیک داروها ۲
۱۵۶ مبانی علم سم شناسی ۱
۱۵۷ اصول مبانی سم شناسی ۱
۱۵۸ مسمومیت های دارویی ۱
۱۵۹ سموم طبیعی ۲
۱۶۰ اطلاعات دارویی بالینی ۲
۱۶۱ اطلس تصویری روش های دارو دادن ۲
۱۶۲ اطلاعات کاربردی در داروخانه ۲
۱۶۳ الحاوی زکریای راضی ۳
۱۶۴ الفبای آنتی بیوتیک ۲
۱۶۵ اصول درمان آنتی بیوتیک ۳
۱۶۶ آنتی بیوتیک ها و دارو درمانی ۳
۱۶۷ اولین کتاب جامع کارآموزی در داروخانه ۳
۱۶۸ آشنایی با علایم بیماری ها ۳
۱۶۹ آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه ۳
۱۷۰ بوتانی ۱
۱۷۱ پرکاربردترین داروها ۳
۱۷۲ پروتکل های دارو درمانی بالینی ۲
۱۷۳ تجزیه داروها ۲
۱۷۴ تجزیه داروها در دوران حاملگی ۳
۱۷۵ اصول کاربردی داروهای زنان ۱
۱۷۶ داروهای بیخطر در دوران بارداری و شیردهی ۴
۱۷۷ تداخلات دارویی خطرناک ۱
۱۷۸ تداخلات دارویی فکت  جلد اول ۳
۱۷۹ تداخلات دارویی فکت  جلد دوم ۳
۱۸۰ ترمودینامیک سیستم های دارویی  برای دانشجویان ۲
۱۸۱ تداخلات داروئی فکت جلد اول ۳
۱۸۲ تداخلات داروئی فکت جلد دوم ۳
۱۸۳ دارو درمانی بیماریها دستگاه غدد درون ریز زنان ۱
۱۸۴ دارو درمانی بیماریهای قلبی عروقی ۴
۱۸۵ دارو درمانی بیماریهای کلیوی ۱
۱۸۶ دارو درمانی بیماریهای گوارشی ۳
۱۸۷ دارو درمان عوارض ۲
۱۸۸ داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری ۲
۱۸۹ فرهنگ جامع پرستاری با داروهای ژنریک ایران ۱
۱۹۰ داروشناسی پزشکی در یک نگاه ۲
۱۹۱ داروشناسی بیهوشی میلر ۱
۱۹۲ دارو نامه رسمی ایران ۲
۱۹۳ دانستنی های جامع دارویی و نحوی  استفاده از  آن ۳
۱۹۴ درسنامه اخلاق دارو سازی ۲
۱۹۵ طراحی  محاسباتی  دارو ۳
۱۹۶ کتاب جامع نسخه پیچی در دارو خانه ۳
۱۹۷ راهنمای جامع نسخه  نویسی ۳
۱۹۸ راهنمای تجویز دارو ۴
۱۹۹ راهنمای نسخه نویسی صحیح ۸
۲۰۰ راهنمای عملی کاربرد دواها ۲
۲۰۱ راهنمای جامع وکاربردی محاسبات دارویی ۳
۲۰۲ روش های تجزیه دستگاهی ۲
۲۰۳ روش های عملی تجزیه دستگاهی داروها ۳
۲۰۴ روش های سنجش بیولوژیک برای کشف داروهای جدید ۲
۲۰۵ روغن هاو چربی ها در دارو سازی ۲
۲۰۶ ساخت داروهای ترکیبی ۲
۲۰۷ سنتز ترکیبات داروئی آلی ۲
۲۰۸ روش های بیوشیمی و بیوفزیک ۳
۲۰۹ رهنمود های  ضروری در شیمی تجزیه ۲
۲۱۰ راهنمای آزمایشگاه شیمی عمومی ۳
۲۱۱ شیمی آلی ۱
۲۱۲ درسنامه شیمی آلی ۱
۲۱۳ راهنمای شیمی آلی ۱ ۱
۲۱۴ شیمی آلی۱ ۱
۲۱۵ راهنمای شیمی آلی ۲ ۱
۲۱۶ شیمی آلی ۲ ۳
۲۱۷ راهنمای شیمی آلی ۳ ۱
۲۱۸ شیمی آلی ۳ ۳
۲۱۹ شیمی عمومی ۱
۲۲۰ آموزش شیمی عمومی عملی ۱
۲۲۱ راهنمای شیمی عمومی ۱ ۳
۲۲۲ راهنمای شیمی عمومی ۲ ۳
۲۲۳ شیمی عمومی ۱چارلز مورتیمر ۲
۲۲۴ شیمی عمومی ۲ ۳
۲۲۵ شیمی آلی در آزمایشگاه ۲
۲۲۶ شیمی عمومی ۱ جان مک موری ۵
۲۲۷ شیمی عمومی ۲ ۲
۲۲۸ شیمی دارویی ۳
۲۲۹ شیمی معدنی ۲
۲۳۰ بیوشیمی ۱
۲۳۱ بیوشیمی بالینی ۱
۲۳۲ اصول بیوشیمی لنجر ۲
۲۳۳ بیوشیمی مصور هارپر ۵
۲۳۴ شیمی فزیک معدنی ۴
۲۳۵ شیمی فزیک ۲ ۲
۲۳۶ شیمی فزیک ۳ ۱
۲۳۷ شیمی فزیک دارویی ۲
۲۳۸ بیولوژی حجره ۱
۲۳۹ فرهنگ نامه شیمی ۲
۲۴۰ علوم پایه دارو سازی ۸۰
۲۴۱ مبانی فزیک ۳
۲۴۲ فزیک عمومی در داروسازی ۲
۲۴۳ فزیک پایه ۲
۲۴۴ مبانی فزیک هسته ای ۲
۲۴۵ کیمیا عمومی ۴
۲۴۶ کیمیا تحلیل توصیفی ۴
۲۴۷ کیمیا تحلیل مقداری ۳
۲۴۸ کیمیا عضوی ۱
۲۴۹ کیمیا غیر عضوی ۴
۲۵۰ مقدمه ای بر فارما کو لوژی ۲
۲۵۱ مرور و آزمون های فارماکولوژی ۱
۲۵۲ فارماکولوژی پایه بالینی ۴
۲۵۳ فارماکولوژی سریری و تداوی دوایی ۳
۲۵۴ فارماکولوژی مصور ۲
۲۵۵ فارماکولوژی کاربردی ۲
۲۵۶ مبانی و کاربرد شیمی تجزیه جلد ۱وجلد۲ ۴
۲۵۷ فورمولیر ملی افغانستان ۴
۲۵۸ فارماسیوتیکس اولتون ۲
۲۵۹ فارماسیوتیکس اشکال دوایی ۳
۲۶۰ طب الصمام گیاهان دارویی ۱
۲۶۱ مبانی گیاهان دارویی ۲
۲۶۲ درمان با گیاهان دارویی ۲
۲۶۳ داروهای گیاهی و سنتی جایگزین ۱
۲۶۴ تولیدو فرآوری گیاهان دارویی ۱
۲۶۵ گزیده گیاهان داروئی ۲
۲۶۶ گونه های گیاهی گیاهان آرایشی  بهداشتی ۲
۲۶۷ مبانی دارو سازی سنتی ۴
۲۶۸ دارو شناسی بالینی و سم شناسی ۴
۲۶۹ گیاهان دارویی ایران ۲
۲۷۰ گیاه شناسی دارویی ۲
۲۷۱ گیاه درمانی در اطفال ۱
۲۷۲ عوارض جانبی داروهای گیاهی  جلد ۱ ۲ ۳ ۷
۲۷۳ فرهنگ اصطلاحات پزشکی و دارو شناسی ۲
۲۷۴ فرهنگ جامع کلینیکی داروهای گیاهی ۲
۲۷۵ فرهنگ داروهای رسمی ایران ۳
۲۷۶ فرهنگ داروهای ICU ۱
۲۷۷ فرهنگ داروهای CCU ۱
۲۷۸ فرهنگ داروهای بیهوشی ۳
۲۷۹ فرهنگ گیاهان ایران ۱
۲۸۰ ملاحظات دارو درمانی در سالمندان ۲
۲۸۱ محافظه ها ۲
۲۸۲ مروری بر تداخلات دارویی ۲
۲۸۳ فرآورده های بیولوژیک واکسن ها ۳
۲۸۴ مکروب شناسی پزشکی ۳
۲۸۵ مکروب شناسی کاربردی ۲
۲۸۶ تضمین کیفیت در برابر مکروب ها ۱
۲۸۷ بارداری وزایمان ویلیامز ۲۰۱۴ جلد اول دوم سوم ۳
۲۸۸ دروس ماینور گزینه برتر ۱
۲۸۹  زنان گزینه برتر ۱
۲۹۰ اصول وفنون مامائی وروش کاردراتاق عمل وزایمان ۱
۲۹۱ اختلالات مامایی و مراقبت ها ویژه در بارداری و زایمان ۱
۲۹۲ اصول بیماریها بهداشتی زنان ۱
۲۹۳ اصول وفنون ۱
۲۹۴ امداد مامایی ۱
۲۹۵ اندوکرینولوژی بالینی زنان وناباروری جلد۱-۲ ۲
۲۹۶ اندوکرینولوژیدستگاه تنالسی ۱
۲۹۷ اورژانس های پیش بیماریستان مامایی ۱
۲۹۸ اورژانسهای زایمان و بارداری ۱
۲۹۹ آزمایشات کاربردی درمامایی ۱
۳۰۰ آناتومی وفیزیولوژی برای ماماها ۱
۳۰۱ آنگال زنان و زایمان ۱
۳۰۲ بیماریها زنان ۱
۳۰۳ بیماریها زنان جلد ۱-۲ ۲
۳۰۴ بیماریها زنان و مامایی جلد۱-۲ ۲
۳۰۵ بیماریها زنان وناباروری ۱
۳۰۶ بیماریهای شایع زنان ۱
۳۰۷ بیماریهای عفونی دربارداری ۱
۳۰۸ پرستاری بهداشتی مادران ونوزادان ۱
۳۰۹ تکنالوژی جراحی زنان ۱
۳۱۰ تکنو لوژی جراحی زنان و مامایی ۱
۳۱۱ جمیعت وتنظیم خانواده ۱
۳۱۲ درسنامه جامع کاربردی مامایی ۱
۳۱۳ درمان ناباروری زنان ۱
۳۱۴ دستور نویسی زنان و مامایی ۱
۳۱۵ رهنمای بالینی درلیبر زنان زایمان وپس از زایمان ۱
۳۱۶ رهنمای بالینی وبیماریها زنان و مامایی ۱
۳۱۷ رهنمایی مطالعه بارداری و زایمان ۱
۳۱۸ روش جلو گیری از بارداری ۳
۳۱۹ روش کار عملی در اتاق عمل ۱
۳۲۰ زایمان سزارین یا طبعی ۱
۳۲۱ سنوگرافی تشخیصی کبد مجاری صفراوی وپستان ۱
۳۲۲ سونوگرافی تشخیصی زنان و زایمان ۱
۳۲۳ ضرورت بیماریها زنان و مامایی ۱
۳۲۴ طب زنان ۳
۳۲۵ عوارض جراحی های زنان ۱
۳۲۶ غر بالگری در بیماریها زنان ومامایی ۳
۳۲۷ فرهنگ تخصصی مصور زنان زایمان و مامایی ۱
۳۲۸ فرهنگ مصور مامایی ۱
۳۲۹ کلیات خدمات بهداشتی ۱
۳۳۰ مامایی بالینی در یک نگاه ۱
۳۳۱ مامایی مایلزجلد اول ودوم ۲
۳۳۲ مامایی وارنی ۱
۳۳۳ مرور بر بیهوشی در مامایی زایمان ۱
۳۳۴ مرور سریع بر بیماریها زنان و مامایی ۱
۳۳۵ معاینه فیزیکی برای  مامایی ۱
۳۳۶ موارد کلینیکی شایع در مامایی وزنان ۱
۳۳۷ ناباوری وتحریک تخمک گذاری ۱
۳۳۸ هورمون شناسی بالینی زنان وروسها تنظیم خانواده ۱
۳۳۹ ورزشها دوران بارداری و پس از زایمان ۱
۳۴۰ اصول ایمنی  و حفاظت  در آزمایشگاه بالینی ۲
۳۴۱ اصول ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه ۲
۳۴۲ اصول تکنیک های محلول سازی ۳
۳۴۳ اصول شیمی بالینی وروش ها تشخیص مالکولی ۴
۳۴۴ اصول کاربرد هماتولوژی ۲
۳۴۵ اصول محافطت و مدیریت درلابراتوارها طبی ۱
۳۴۶ انگل شناسی پزشکی واریکل ۳
۳۴۷ ایمونولوژی سرولوژی ۲
۳۴۸ بیمارهای عفونی دریک صحفه ۱
۳۴۹ بیماریها خون و انگل لوژی ۱
۳۵۰ بیو شیمی ادارار ۱
۳۵۱ بیوشیمی ۱
۳۵۲ تجهیزات آزمایشگاهی ۷
۳۵۳ تکنیکها در میکروبیولوژی ۲
۳۵۴ تکنیکها ضد عفونی و استریل برای تکنولوژیست ها جراحی ۱
۳۵۵ تکنیکها ی عملی آزمایشگاه تشخیصی سرولوژی بانک خون ۲
۳۵۶ تکنیکها ی عملی در آزمایشگاه تشخیصی PAS ۲
۳۵۷ توکسیکولوژی ۱
۳۵۸ دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی ۲
۳۵۹ رهنمای عملیه  های لابراتواری ۴
۳۶۰ رویش های آزایشگاهی در ایمولوژی ۳
۳۶۱ قارچ شناسی مقدماتی ۲
۳۶۲ کارهای عملی مایکروبیولوژی ۴
۳۶۳ کتاب جامع تست های تشخیص و آزمایشگاهی ۲
۳۶۴ مایکرو بیو لوژی طبی ۱-۲ ۶
۳۶۵ مرور بر هماتولوژی وبیماریها ۲
۳۶۶ میکروب شناسی  پزشکی عملی ۲
۳۶۷ میکروب شناسی کاربردی ۲
۳۶۸ هماتولوژی ۱
۳۶۹ هماتولوژی برای دانشجویان پزشکی ۳
۳۷۰ وسایل تجهیزات لابراتوارها طبی ۳
۳۷۱ Orolugi ۶۵
۳۷۲ Gastrointestinal   Disorders ۴
۳۷۳ اختلالات پوست ومخاط ۱
۳۷۴ اختلالات تغذیه ای ۱
۳۷۵ اختلالات حسی ۱
۳۷۶ اختلالات دستگاه دفعی ۱
۳۷۷ اختلالات سیستم محافظی ۱
۳۷۸ اختلالات قلب ۱
۳۷۹ اختلالات گردش خون ۱
۳۸۰ اختلالات متابولیک ۱
۳۸۱ اصول تغذیه ۱
۳۸۲ اصول روانی اجتماعی ۱
۳۸۳ اصول مبانی تغذیه ۱
۳۸۴ اصول و فنون پرستاری ۲
۳۸۵ اصولدرمان وتوان بخشی دست ۱
۳۸۶ افسردگی ۲
۳۸۷ امراض انتانی ۱
۳۸۸ امراض دسامی و رماتیزم قلب ۱
۳۸۹ امراض سیستم معدی معایی ۱
۳۹۰ امراض کبد و ملحقات آل ۱
۳۹۱ انتوباسیون داروهای بیهوشی مهارت ها طلائی ۱
۳۹۲ انگل شناسی برای پرستار ۱
۳۹۳ اورژانس و تکنیکهای جراحی ۱
۳۹۴ ایدز آلژی وماتولوژی ۱
۳۹۵ آشنایی باوسایل اتاق عمل ۱
۳۹۶ برترین نکات احیا ۱
۳۹۷ بیماریها اسکلتی عضلات وبافت همند ۷
۳۹۸ بیماریها تنفسی ۱۵
۳۹۹ بیماریها حاد عفونی اورژانس بحران ۱
۴۰۰ بیماریها داخلی دریک صحفه ۱
۴۰۱ بیماریها دستگاه گوارشی کبدومجاری صفراوی ۳
۴۰۲ بیماریها کلیه ۸
۴۰۳ بیهوشی در مصورمیت ارتوپیدی ۱
۴۰۴ بیهوشی دراطفال ونوزادان ۱
۴۰۵ بیهوشی و مراقبت ها ی ویژه ۱
۴۰۶ بیو شیمی برای پرستاری ۱
۴۰۷ پاتو فیزیولوژی به زبان ساده ۱۱
۴۰۸ پرستاری داخلی وجراحی ۱
۴۰۹ پرستاری کودکان ۱
۴۱۰ پوست سوختگی ۱
۴۱۱ تخنیکهای پخیه ۱
۴۱۲ تروما ارزیابی ودر مان اولیه در بخش اورژانس ۱
۴۱۳ تغذیه درمانی برای پرستار ۱
۴۱۴  ارتروزهای تغذیه ها اندام تحتانی ۱
۴۱۵ رموزتغذیه ونگهداری ازکودک ۱
۴۱۶ تکنیکهای توان بخشی در درمان سکته مغزی ۱
۴۱۷ توانبخشی مبتلا یان به سکته مغزی ۱
۴۱۸ تولید مثل وبیماریستان ۱
۴۱۹ جراحی هاکوچک ۱
۴۲۰ چشم وگوش ۱
۴۲۱ حفظ الصحه کمک های اولیه ۱
۴۲۲ خون وانگولوژی ۱۹
۴۲۳ درد آب والکترولیت شول وسرطان ۱
۴۲۴ درد ها پس از عمل جراحی ودرمزمن ۱
۴۲۵ درسنامه بروندو سودارث ۲۰۱۰ ۲
۴۲۶ درسنامه بروندو سودارث ۲۰۱۰ ۱
۴۲۷ درسنامه بروندو سودارث ۲۰۱۰ سرطان ۱
۴۲۸ دستنامه مهارت های پرستاری بالینی ۱
۴۲۹ دستیار اول ۵
۴۳۰ رژیم غذایی در بیماریها گوارشی ۱
۴۳۱ رشته تخصصی بیهوشی ۱
۴۳۲ روان پرستاری ۱-۲ ۳
۴۳۳ روانشناسی برای پرستاران ۱
۴۳۴ روانشناسی عمومی اجتماعی برای پرستاری ۱
۴۳۵ روش تحقیق پرستاری ۱
۴۳۶ روش هاجدید CPR ۱
۴۳۷ روماتولوژی ۱۸
۴۳۸ سیستم های ارایه خدمات بهداشتی ۱
۴۳۹ غدد کبد مجاری صفراوی و میانیت ۱
۴۴۰ غدد متابولیسم ۱۷
۴۴۱ غدد و کبد ۱
۴۴۲ فارماکولوژی پرستاری ۱
۴۴۳ فرهنگ زیست شناسی ۳
۴۴۴ فیزیو لوژی پرشکی ۴
۴۴۵ قلب دریک صحفه ۱
۴۴۶ قلب و عروق ۱۶
۴۴۷ کالبد شناسی عمومی ۱
۴۴۸ کلیه مجاری اداراری ۱
۴۴۹ گوارش ۱
۴۵۰ گوارش پرستاری داخلی جراحی ۲
۴۵۱ مراقبت ها پرستاری اتاق عمل ۱
۴۵۲ مراقبت ها پرستاری ویژهدر بخش های ICUوCCUودلیزم ۱
۴۵۳ مراقبتها از زخم وتکنیک های بخیه ۱
۴۵۴ مراقبتها پرستاری کودکان ۱
۴۵۵ مراقبتهای ویژه ۱
۴۵۶ مسمومیت ها ۱
۴۵۷ مشکلات شایع در بیهوشی ۱
۴۵۸ معاینه فیزیکی سیستم عضلاتی اسکلتی  دربیماری ها روماتیسمی ۱
۴۵۹ مغز اعصاب ۱
۴۶۰ مفاهیم بیو فیزیک ساروان اجتماعی پرستار ۱
۴۶۱ مفاهیم پایه ۱
۴۶۲ میخواهم دستیار شوم ۱۱
۴۶۳ وسایل ست های جراحی ۱
۴۶۴ یافته های فزیو لوژی ۱
۴۶۵ کمک های اولیه اورپانس برای پرستاران ۲
۴۶۶ رهنمود ملی تداوی معیاری برای مراگز صحی اولیه ۲
۴۶۷ اصول کلی تزریقات در کودکان وبزرگسالان ۲
۴۶۸ رهنمای جامع تزریقات ۲
۴۶۹ Study Guide And Self Examination Review In Psychiatry ۲۸
۴۷۰ Sargical Decision Making ۸۷
۴۷۱ Merritt,s Neurology  ۲۰۰۵ ۷
۴۷۲ Operative Gynecology ۱
۴۷۳ Danforth Obstetrics And Gynecology ۲
۴۷۴ Sobotta ۱
۴۷۵ THE JOHNS HOPKINS INTERNAL MEDICINE BOARD REVIEW ۲
۴۷۶ ADAMS AND VICTORS PRINPLES OF NEUROLOGY ۴
۴۷۷ ANATOMY FOR STUDENTS ۱
۴۷۸ THE WASHINGTON MANUAL INTERSHIP SURVIVAL GUIDE ۷
۴۷۹ OXFORD ELEMENTARY LEARNERS DICTIONNARY ۱
۴۸۰   ۲
۴۸۱ NEUROLOGY IN CLINICAL PRACTICE FORTH EDITION 2004 ۶
۴۸۲ USMLE STEP 2 CK ۱۰
۴۸۳ DIAGNOSTIC IMAGING SIXTH EDITION 2009 ۱
۴۸۴ ROBBINS BASIC PATHOLOGY ۱
۴۸۵ ENGLISH COURSE BOOK ۱
۴۸۶ ۱۰۰ CASES IN CLINICAL MEDICINE ۱
۴۸۷ STUDENTS CLINICAL METHODS IN MEDICINE ۱
۴۸۸ GENERAL ORHTHALMOLOGY 2004 ۱۴
۴۸۹ ENGLISH FOR THE STUDENTS OF MEDICINE (111) 3 ۱
۴۹۰ ENGLISH FOR THE STUDENTS OF MEDICINE(11) 2 ۱
۴۹۱ INSIDE READING ۱
۴۹۲ PHARMACOLOGY 4TH EDITION ۱
۴۹۳ MARTINDALE ۲
۴۹۴ A POCKET MANUAL OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS ۱۳
۴۹۵ POCKET PAEDIATRICS 2004 ۱
۴۹۶ DESOSION MAKING IN EAR NOSE AND THROAT DISORDERS ۵
  ۱۳۷۵

Powered by keepvid themefull earn money