گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

Fee Procedure

    بخش اول

فیس تحصیلی

 پالیسی 

موسسه تحصیلات عالی عاطفی در مقابل ارائه خدمات تحصیلی به محصلین محترم، قیمت مشخصی را برای هر سمستر تحت نام “فیس سمستر” دریافت مینماید. جهت شفافیت و اطمینان از اخذ کامل فیس طبق معیارات لازم از محصلین بر حال، این پالیسی و طرزالعمل انکشاف داده شده و تطبیق میگردد.

طرزالعمل

ماده اول: قیمت تحصیلی در این طرزالعمل عبارت از مقدار معین پولی است که در مقابل ارائه خدمات  تحصیلی از جانب محصلان به موسسه تحصیلات عالی عاطفی طور سمستر وار پرداخته میشود.

ماده دوم: قیمت در این طرزالعمل شامل اجزای ذیل است .

 1. قیمت ثبت نام یا شمولیت: عبارت از مقداری معین پولی است که توسط هر کاندید یا متقاضی در زمان ثبت نام برای شرکت درامتحان کانکور یا ورودی، ثبت نام و معرفی به پوهنحی های مربوط در موسسه تحصیلات عالی عاطفی پرداخته میشود. این مبلغ برای متقاضی کانکور عمومی 2000 دو هزار افغانی و برای متقاضی کانکور اختصاصی 1000 یک هزار افغانی است. این مبلغ یک بار در تمام دوره تحصیلی پرداخت می گردد.
 2. قیمت تحصیلی:
 • عبارت از مقدار معین پولی است که توسط هر محصل طور سمستر وار از جانب محصل به مدیریت مالی موسسه جهت ادامه تحصیل پرداخته میشود. این مبلغ برای پوهنحی فارمسی مبلغ 30000 (سی هزار) افغانی است. این مقدار قیمت نظر به وضعیت مارکت و سطح جذب سالانه متفاوت است که با فیصله هئیت مدیره قبل از آغاز هر سمستر جدید تعیین میگردد.
 • مصارف برگزاری امتحان ۲۰٪ و چانس اول و دوم امتحانات ختم سمستر شامل قیمت تحصیلی سمستر وار می باشد، اما در امتحان چانس سوم به اساس کریدیت ها از قیمت مجموعی فیس سسمتر برای مصارف امتحان قیمت جداگانه اخذ می گردد.
 • مصارف برگزاری امتحانات در طول سمستر درسی و ارزیابی ها شامل قیمت تحصیلی سمستروار میباشد و به شکل جداگانه پول دریافت نمیگردد. مصارف کارهای عملی خارج از کشور در حالات علاقه مندی محصلین، بدوش محصلین و یا به تناسب بدوش موسسه و محصلین میباشد.
 • تخفیف بمنظوری ریاست موسسه (مگر اینکه به شخص دیگری تفویض گردد) بوده و به اساس سقف قیمت تحصیلی در سال تحصیلی مورد نظر صورت میگیرد که در بخش دوم همین طرزالعمل مشخص شده است.
 1. قیمت دیپلوم و فراغت : مصارف طی مراحل دیپلوم خارج از دوره ی تحصیلی موسسه تحصیلات عالی عاطفی میگردد و جهت تامین مصارف متذکره برای طی مراحل اخذ دیپلوم از جانب وزارت تحصیلات عالی، از 500 الی 1000 افغانی قیمت از هر محصل اخذ میگردد. این مبلغ یک بار و در ختم تحصیل پرداخت می گردد که میتواند نظر به هر سال متفاوت باشد.

ماده سوم: میکانیزم پرداخت قیمت تحصیلی:

 1. برای هر نوع قیمت، یک فورم (رسید پولی) خاص از طرف مدیریت مالی موسسه تحصیلات عالی عاطفی به منظور تحویل قیمت تحصیلی تهیه می گردد که در بدل پرداخت قیمت توسط محصلان دریافت می گردد.
 2. قیمت حق شمول در هنگام ثبت نام و قبل از اخذ امتحان کانکور (عمومی/اختصاصی) به مدیریت مالی توسط متقاضی پرداخت و سند تحویلی آن جهت اقدامات بعدی (تهیه کارت ….) به معاونیت امور محصلان موسسه تحصیلات عالی عاطفی سپرده شود.
 3. قیمت تحصیلی به شکل اقساط و یا پیشکی در سه مرحله پرداخت می گردد که درشروع سمستر با اخذ کارت هویت 25% ، قبل از امتحانات بیست فیصد 50% و قبل از امتحانات نهائی 25 % (که مجموعا 100% میشود) به مدیریت مالی موسسه تحویل گردیده و سند تحویلی آن به معاونیت امور محصلان موسسه تحصیلات عالی عاطفی سپرده شود.
 4. هرگاه یک محصل، قیمت تحصیلی ذمت خویش را در مدت مندرج بند (3) همین ماده تصفیه نکند ، طبق جدول ذیل مکلف به پرداخت جریمه نیز میگردد.آآ آ که تحویل پول جریمه برویت فورمه های مدیریت مالی موسسه تحصیلات عالی عاطفی صورت میگیرد.
زمان پرداخت اندازه جریمه
پس از ده روز اول 10 فیصد قیمت تحصیلی ماهوار
درجریان ماه بعدی 20  فیصد قیمت تحصیلی ماهوار
درجریان ماه سوم 30  فیصد قیمت تحصیلی ماهوار
در ماه های بعد ازماه سوم هر ماه ده فیصد بیشتر از ماه قبلی

ماده چهارم :  میکانیزم بازگشت یا استرداد قیمت تحصیلی:

 1. قیمت ثبت نام یا حق شمول تحت هیچ عنوانی مسترد نمیشود.
 2. هرگاه محصل بعد از پرداخت فیس تحصیلی، تقاضای تأجیل نماید فیس پرداخت شده آن مسترد نگردیده و به سمستر و یا سال بعدی آن انتقال می یابد.
 3. هرگاه محصل بعد از هفته سوم سمستر به خواست خودش از تحصیل منصرف گردد، فیس تحصیلی آن مسترد نمیشود.
 4. هر گاه محصل به هر دلیلی محروم سمستر شناخته شده باشد، قیمت کامل سمستر اخذ و هیچ مبلغی از پول پرداخت شده، باز پرداخت و یا به سمستر بعدی انتقال داده نمی شود.
 5. هرگاه محصل در جریان سه هفته اول سمستر به خواست خودش از تحصیل منصرف گردد در این صورت فیس تحصیلی پرداخت شده آن مطابق جدول زمانی ذیل قابل استرداد میباشد:
زمان انفکاک فیصدی قابل استرداد
آغاز سمستر (روز اول الی روز ششم) 100 فیصد
درجریان هفته دوم سمستر (روز 6 الی روز 12) 75 فیصد
درجریان هفته سوم و چهارم سمستر 50 فیصد
بعد از هفته چهارم سمستر 0        فیصد

 

 1. پرداخت وجه قابل استرداد برویت سند رسید دریافتی همان مبلغ، از طرف مدیریت مالی موسسه تحصیلات عالی عاطفی صورت میگیرد.

ماده پنجم : اگر محصلی قصد تأجیل و یا تبدیل نماید قبل از طی مراحل اصولی مکلف به پرداخت تمام هزینه تحصیلی مقروض خود می باشد در غیر آن تأجیل و یا تبدیل آن طی مراحل نمی گردد.

این طرزالعمل در 5 ماده و سه صفحه به تاریخ 01/02/1395 تصویب و در تاریخ 05/05/1396 تعدیل و نافذ است.

بخش دوم

تخفیف

به منظورشفاف سازی حدود تخفیقات اعطایی به محصلین، یکسان نمودن و جلوگیری از تعدد اوامر وهدایات صادره طرزالعمل تخفیفات برای محصلین بی بضاعت و واجد شرایط وهمچنان جهت تشویق محصلین ممتاز و  فعال که در رشد همه جانبه موسسه تحصیلات عالی عاطفی مفید واقع میشوند، با توجه به تعاریف و رعایت موارد زیر تنظیم شده است.

ماده اول :

تخفیف عبارت است از کاهش درصدی مشخص از هزینه تحصیلی سمستر (قیمت تحصیلی) که برای محصل واجد شرایط اختصاص مییابد.

ماده دوم :

تمام انواع تخفیفات صرف برای محصلین در زمان ثبت نام در سمستر اول درنظرگرفته شده و هیچ نوع تخفیفی برای محصلین در جریان تحصیل تعلق نمیگیرد مگر اینکه از نوع مقطعی یک (سمستر) باشد.

ماده سوم :

تخفیف تنها با منظوری ریاست موسسه تعیین می گردد مگر در موارد خاص که به خواست خودشان به شخص دیگری تفویض گردد و سند تخفیف این محصلان الی ختم تحصیل شان قابل اعتبار و مطابق به آن مکلف به پرداخت قیمت تحصیلی خویش می باشند.

ماده چهارم  :

محصلین جدید الشمولی که از جانب وزارت تحصیلات عالی بعد از اخذ امتحان کانکور دولتی به موسسه تحصیلات عالی عاطفی معرفی میگردند تخفیف شان در همان سمستر توسط بورد مدیریتی موسسه تعیین می گردد، مگر اینکه از جانب وزارت تحصیلات عالی مشخص گردیده باشد.

ماده پنجم :

محصلین بی بضاعتی که تقاضای تخفیف بیشتر از اندازه مشخص شده در ماده پنجاه و یکم را داشته باشند صرف از طریق انجمن های خیریه مطابق به تفاهم نامه ی منعقده فی مابین آن انجمن ها و موسسه تحصیلات عالی عاطفی و قوانین و مقررات انجمن مذکور، بورسیه ی تحصیلی خود را اخذ نموده و به موسسه تحصیلات عالی عاطفی معرفی میگردند.

ماده ششم :

به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در محصلین ممتاز اول نمره – دوم نمره وسوم نمره و پیشرفت در امور تحصیلی شان در هر سمستر تحصیلی که از نظر اخلاق ، رفتار و رعایت اخلاق دانشجویی طبق نظر و رضایت کامل پوهنحی مربوط و تاییدی ریاست موسسه تحصیلات عالی عاطفی باشند شامل تخفیف به ترتیب ٪75 ، ٪50 و٪40 در همان سمستر میباشند. 100 فیصد صرف برای اول نمره هایی داده میشود که اوسط عمومی نمرات شان 100% باشد. این نوع تخفیف برای یک سمستر قابل اعتبار می باشد.

ماده هفتم:

جهت تشویق بیشتر محصلان ممتاز سمستر، محصلانی که برای سه سمستر پی در پی به عنوان اول نمره صنف نتیجه می آورند، برای سمستر بعد از آن 100% تخفیف به ایشان داده می شود و برای یک سمستر به طور رایگان تحصیل می نمایند. این نوع تخفیف هر چهار سمستر یک بار و به کسانی که شرایط فوق را دارا باشد داده خواهد شد.

ماده هشتم:

به منظور ایجاد انگیزه شروع دوباره سمستر برای آن عده محصلانی که موفق به کسب نمرات کامیابی همان سمستر نگردیده اند، تخفیفات ذیل صرف برای سمستری که تکراراً می خوانند درنظر گرفته می شود.

 1. 50 فیصد تخفیف از اصل فیس تحصیلی برای محصلانی که کمتر از 50 فیصد تخفیف داشته اند.
 2. 10 فیصد تخفیف از اصل فیس تحصیلی برای محصلینی که 50% یا بالاتر از آن را تخفیف داشته اند.

این نوع تخفیف نیز صرف برای یک سمستر قابل اعتبار است.

ماده نهم:

به منظور تشویق در پیش پرداخت قیمت تحصیلی، برای کسانی که مجموع قیمت تحصیلی خود را در قسط اول یعنی در جریان هفته اول سمستر پرداخت و حساب سمستر خویش را تصفیه می نمایند 5% تخفیف (از اصل فیس موسسه) در نظر گرفته می شود.

ماده دهم :

خارج از موارد ذکر شده، تصمیم در مورد اعطای تخفیف با فیصدی بیشتر در جریان سمستر صرفا از جانب ریاست موسسه تحصیلات عالی عاطفی، نظر به شرایط خاص میتواند اتخاذ گردد.

ماده یازدهم :

هیچ یک از کارمندان اداری و مدیریتی موسسه تحصیلات عالی عاطفی نمیتوانند محصل یا محصلانی را خارج از موارد ذکر شده در موادات این طرزالعمل شامل تخفیف سازند.

ماده دوازدهم :

تخفیف برای محصلینی که در کتگوری های ذیل قرار داشته باشند درنظر گرفته نمیشود:

 1. محصلینی که هزینه تحصیلی آن ها توسط نهادها، ارگان ها، افراد و یا شرکت ها پرداخت می شود.
 2. محصلینی که سابقه تخلف درکمیته نظم و دیسپلین دارند.
 3. محصلینی که دریک زمان در دو موسسه تحصیلی، تحصیل مینمایند مستحق تخفیف اضافی نمیشوند اما تخفیف درجه در صنف را اخذ نموده میتوانند.

 

این طرزالعمل در 12 ماده و سه صفحه به تاریخ 01/02/1395 تصویب و در تاریخ 05/05/1396 تعدیل و نافذ است.

 

منظور شده توسط شورای علمی موسسه تحصیلات عالی عاطفی

اسم و امضای ریاست موسسه تحصیلات عالی عاطفی

 

Powered by keepvid themefull earn money