گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

طرزالعمل قیمت تحصیلی

 

انستیتوت علوم صحی عاطفی

پالیسی و طرزالعمل قیمت تحصیلی

ثور ۱۳۹۵

بازبینی شده جوزای ۱۳۹۶

 

پالیسی :

انستیتوت علوم صحی عاطفی در مقابل ارائه خدمات تحصیلی به محصلین محترم، قیمت مشخصی را برای هر سمستر تحت نام “فیس سمستر” دریافت مینماید. جهت شفافیت و اطمینان از اخذ کامل فیس طبق معیارات لازم از محصلین بر حال، این پالیسی و طرزالعمل انکشاف داده شده و تطبیق میگردد.

طرزالعمل :

ماده اول: قیمت تحصیلی در این طرزالعمل عبارت از مقدار معین پولی است که در مقابل ارائه خدمات  تحصیلی از جانب محصلان به انستیتوت علوم صحی عاطفی طور سمستر وار پرداخته میشود.

ماده دوم : قیمت در این طرزالعمل شامل اجزای ذیل است .

 1. قیمت ثبت نام یا شمولیت : عبارت از مقداری پولی است که توسط هر کاندید یا متقاضی در زمان ثبت نام برای شرکت در امتحان شمول یا ورودی انستیتوت علوم صحی عاطفی پرداخته میشود که مبلغ یک هزار الی هزار و پنجصد افغانی (۱۰۰۰ – ۱۵۰۰) میباشد.
 2. قیمت تحصیلی عبارت از مقدار پولی است که توسط هر محصل طور سمستر وار به بخش مالی انستیتوت علوم صحی عاطفی بصورت پیش پرداخت و یا اقساط پرداخته میشود. این مقدار نظر به وضعیت مارکت و سطح جذب سالانه متفاوت است که با فیصله هئیت مدیره قبل از آغاز هر سمستر جدید تعیین میگردد.
 3. تخفیف بمنظوری ریاست انستیتوت (مگر اینکه به شخص دیگری تفویض گردد) بوده و به اساس سقف قیمت تحصیلی همان رشته در سمستر تحصیلی مورد نظر صورت میگیرد.
 4. مصارف برگزاری امتحانات در طول سمستر درسی و ارزیابی ها شامل قیمت تحصیلی سمستروار میباشد و به شکل جداگانه پول دریافت نمیگردد.
 5. قیمت دیپلوم و فراغت : امتحان دولتی و طی مراحل دیپلوم سبب مصارف خارج از دوره ی تحصیلی محصل میگردد. جهت تامین مصارف متذکره برای طی مراحل امتحان دولتی و اخذ دیپلوم از جانب وزارت صحت عامه، قیمت مصارف آن به ازای هر محصل از محصلین فارغ شده همان سال اخذ میگردد که متفاوت است.

ماده سوم : چگونگی تعيين اندازه قیمت تحصیلی :

 1. اندازه قیمت مندرج ماده دوم از طرف هیئت مدیره انستیتوت عاطفی متناسب به وضع اقتصادی خانواده ها و اوسط مصارف تحصیلی برای فی محصل و مصارف عملیاتی انستیتوت در هر سمستر تحت نام فیس سمستر تعيين میگردد.
 2. انستیتوت علوم صحی عاطفی میتواند قمیت مندرج فقره (۲) ماده دوم این سند را با درنظرداشت شرايط اقتصادی، وضع رقابتی مارکت و امکانات مالی انستیتوت صرفاً در ابتدای هر سمستر تحصیلی کم یا زیاد نماید.
 3. امتیاز بورسیه یا تخفیف در قیمت تحصیلی مطابق به طرزالعمل تخفیف تصویب شده انستیتوت عاطفی عملی میگردد.

ماده چهارم : عواید ناشی از قیمت تحصیلی به اساس سیستم و فورم خاص به مدیریت مالی انستیتوت عاطفی  تحویل میگردد.

ماده پنجم : چگونگی پرداخت قمیت تحصیلی:

 1. برای هر نوع قیمت، یک فورم خاص از طرف مدیریت مالی انستیتوت علوم صحی عاطفی به منظور تحویل در خزانه داری بخش مالی و یا حساب بانکی انستیتوت تهیه میگردد. تحویلی پول به بانک، با منظوری معاونیت اداری و مالی صورت میگیرد.
 2. قیمت حق شمول در هنگام ثبت نام به مدیریت مالی تحویل میشود و سند تحویلی آن به بخش پذیریش انستیتوت سپرده شود.
 3. قیمت تحصیلی باید درشروع سمستر و اخذ کارت هویت ۲۵% ، قبل از امتحانات بیست فیصد ۵۰% و قبل از امتحانات نهائی ۲۵ % (که مجموعا ۱۰۰% میشود) به مدیریت مالی یا بانک تحویل گردیده و سند تحویلی آن به مدیریت مالی انستیتوت  سپرده شود.
 4. هرگاه یک محصل، قیمت تحصیلی ذمت خویش را در مدت مندرج بند (۳) همین ماده تصفیه نکند ، طبق جدول ذیل مکلف به پرداخت جریمه نیز میگردد.آآ آ
زمان پرداخت اندازه جریمه
پس از ده روز اول ۱۰ فیصد قیمت تحصیلی ماهوار
درجریان ماه بعدی ۲۰  فیصد قیمت تحصیلی ماهوار
درجریان ماه سوم ۳۰  فیصد قیمت تحصیلی ماهوار
در ماه های بعد ازماه سوم هر ماه ده فیصد بیشتر از ماه قبلی

ماده ششم :  بازگشت یا استرداد قیمت :

 1. قیمت ثبت نام و قیمت حق شمول تحت هیچ عنوانی مسترد نمیشود. به استثنا حالاتیکه رشته مورد نظر بر گذار نگردد.
 2. در صورتیکه محصل تقاضای تآجیل را در جریان هفته اول الی اخیر هفته سوم نماید، فیس پرداخت شده مسترد نمیشود و در سال بعدی محاسبه میگردد. اما تآجیل بعد از هفته سوم، قسط اول مسترد و یا به سال بعدی انتقال نمیگردد.
 3. هرگاه محصل به اراده خودش، خود را منفک و یا تبدیل نماید و قیمت تحصیلی اش را پیش از پیش پرداخته باشد در این صورت قیمت تحصیلی در تناسب با زمان انفکاک طبق جدول ذیل قابل استرداد میباشد.
 4. هرگاه محصل خود را به اراده خودش به داخل ولایت تبدیل نماید فیصدی تخفیفی که از فیس سمستر خویش بدست آورده را باید در برابر هر سمستر باز پرداخت نماید. و در صورتیکه خارج از ولایت تبدیل نماید مستثنا شمرده میشود.
زمان انفکاک فیصدی قابل استرداد
آغاز سمستر (روز اول الی روز ششم) ۱۰۰ فیصد
درجریان هفته دوم سمستر (روز ۶ الی روز ۱۲) ۷۵ فیصد
درجریان هفته سوم و چهارم سمستر ۵۰ فیصد
بعد از هفته چهارم سمستر ۰ فیصد

ماده هفتم : تحویل پول جریمه و حصول وجه قابل استرداد برویت فورمه از طرف مدیریت مالی انستیتوت و یا از طریق بانک صورت میگیرد.

ماده هشتم : در صورتیکه محصل شامل انفکاک و یا تأجیل فیس تحصیلی اش را پرداخت ننموده باشد، مطابق بند سوم ماده ششم این سند، قبل از طی مراحل اصولی، مکلف به پرداخت فیس خویش میباشد، در غیر آن انفکاک و یا تأجیل آن طی مراحل نمیگردد.

این پالیسی و طرزالعمل در هشت ماده و سه صفحه از تاریخ ۱۱ ثور ۱۳۹۵ تصویب و نافذ است. و بتاریخ ۵ اسد ۱۳۹۶ تعدیل شده است.

طراح و میزبان:شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money